Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Брoj:СУ-IV-22-11/14

Дана: 03.03.2014. године

К р а г у ј е в а ц

  

        На основу члана 22 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12) и Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (''Службени гласник РС'', бр.106/13), Основни суд у Крагујевцу доноси,

 

 

            ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ( ИНТЕРНИ АКТ)

 

                                                          Уводне одредбе

 

           Правилником о поступку јавних набавки ( у даљем тексту Правилник) ближе се уређује:

 

          1. Начин планирања јавних набавки ( критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања тржишта и истраживања тржишта)

 

          2. Одговорност за планирање јавних набавки

 

          3. Циљеви поступка јавне набавке

 

          4. Начин извршавања обавеза и спровођење поступака јавних набавки

 

          5. Начин обезбеђења конкуренције

 

          6. Контрола јавних набавки

 

          7. Начин праћења извршења уговора о јавној набавци

  

                                              1.  Планирање јавних набавки

 

             Планирање јавних набавки врши се приликом доношења и усвајања финансијског плана за наредну годину. Финансијски план за наредну годину ради се у текућој години, а усваја га Високи савет судства и Министарство правде и државне управе. Носилац израде финансијског плана је рачуноводство суда.

              Поступак планирања јавних набавки у Основном суду у Крагујевцу обавља се у три фазе:

 

             У првој фази руководиоци организационих целина исказују потребе за набавком добара, услуга и радова за наредну годину, које податке достављају секретару суда. У другој фази секретар суда врши обједињавање исказаних потреба. У трећој фази секретар суда обједињене податке са потребама за јавним набавкама за наредну годину предаје председнику суда на одобрење. 

  

             Одобрење које ће од обједињених исказаних потреба за јавним набавкама у наредној години, бити обухваћене планом јавних набавки председник суда даје уважавајући следеће критеријуме:

  

             -да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности

 

             -да ли је предмет набавке у складу са планираним циљевима

 

             -да ли техничка спецификација и исказане количине одговарају стварним потребама

 

             -да ли је процењена вредност конкретне набавке одговарајућа, имајући у виду циљеве набавке, техничке спецификације и количине

 

             -да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова

 

             -да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исказаних потреба

 

             -стање са залихама, искуствене показатеље у вези са месечном, кварталном и годишњом потрошњом добара

 

             -трошкове одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл.

 

             -трошкове животног циклуса предмета јавне набавке ( трошак набавке, трошкове употребе и одржавања као и трошкове одлагања након употребе)

 

             -ризике и трошкове у случају неспровођења поступка набавке.

 

 

              На основу исказаних обједињених потреба које је одобрио председник суда, секретар суда у сарадњи са шефом рачуноводства суда, сачињава План јавних набавки који садржи и план набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. У план јавних набавки уносе се следећи подаци:

 

-редни број јавне набавке

 

-предмет јавне набавке

 

-износ планираних средстава за јавну набавку

 

-подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану

 

-процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу

 

-врста поступка јавне набавке, а уколико се ради о јавној набавци на коју се не         примењује Закон о јавним набавкама уноси се законска одредба на основу које је за конкретну набавку искључена примена Закона о јавним набавкама. 

 

-оквирни датум покретања поступка јавне набавке

 

-оквирни датум закључења уговора

 

-оквирни датум извршења уговора

 

 

                План јавних набавки садржи и разлоге и оправданост сваке појединачне, набавке, начин на који је утврђена процењена вредност јавне набавке као и начин спровођења поступка јавне набавке (самостално, преко тела за централизовне набавке или заједно са другим наручиоцем).  

 

                 Вредност конкретне јавне набавке процењује се на основу спроведеног испитивања и истраживања тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цена, кавалитета, периода гаранције, одржавања и сл. који подаци морају бити актуелни у време покретања поступка. Одрађивање процењене вредности јавне набавке врши се у складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' бр. 124/12).

 

                                       2. Одговорност за планирање јавних набавки

 

            Руководиоци организационих целина одговорни су за тачност исказаних потреба за период планирања јавних набавки. Секретар суда је одговоран за тачност података о обједињеним потребама прикупљеним од стране руководилаца организационих целина.             Председник суда је одговоран које ће од обједињених исказаних потреба за јавним набавкама у наредној години, бити обухваћене планом јавних набавки.  

 

                                              3. Циљеви поступка јавне набавке

 

              Интерним актом ближе се уређују циљеви поступка јавне набавке, који се односе на:

 

             -целисходност и оправданост јавне набавке, прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начки

 

             -економично и ефикасно трошење јавних средстава - принцип ''вредност за квалитет'' односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени

 

            -успешност - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке

 

            -транспарентно трошење јавних средстава

 

            -обезбеђење конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке

 

            -благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада наручиоца.

 

 

                    4. Начин извршавања обавеза и спровођење поступка јавне набавке

 

            У Основном суду у Крагујевцу поступак јавне набавке се може покренути једино уколико је конкретна набавка предвиђена планом јавних набавки, под условом да су за ту набавку предвиђена средства у буџету РС и финансијском плану Основног суда у Крагујевцу.

 

            Председник Основног суда у Крагујевцу доноси Одлуку о покретању поступка конкретне јавне набавке. Затим, на тај начин покренути поступак јавне набавке, спроводи трочлана комисија за јавну набавку коју решењем образује председник суда. Председник суда образује комисију за јавну набавку и у поступцима јавних набавки мале вредности.

 

           Комисија за јавну набавку има следећа задужења:

 

           -припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и допуне конкурсне документације, даје додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава

 

           -отвара, преглада, оцењује и рангира понуде или пријаве

 

           -сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда

 

           -припрема предлог одлуке о додели уговора, односно предлог одлуке о обустави поступка

 

           -одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права

 

           -предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке.

 

           Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Предмет јавне набавке може бити обликован у више посебних истоврсних целина ( партија) али је неопходно да се као такав означи у позиву за подношење понуда у и конкурсној документацији. Конкурсном документацијом могу бити одређени додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, имајући у виду предмет јавне набавке, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС''бр. 124/12). Техничка спецификација предмета јавне набавке је обавезни саставни део конкурсне документације у којој су предвиђене описне карактеристике добара услуга или радова. Техничка документација омогућава да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама Основног суда у Крагујевцу.

 

           У позиву за подношење понуда и конкурсној документацији наводе се исти критеријуми и елементи критеријума за доделу уговора. Уколико је као критеријум за утврђивање најповољније понуде узета економски најповољнија понуда елементи критеријума на основу којих се додељује уговор морају бити описани, вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају бити у логичкој вези са предметом јавне набавке. У конкурсној документацији наводе се, описују и вреднују критеријуми и сви елементи критеријума који ће се примењивати, а посебно се наводи методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће омогућити објективну проверу оцењивања понуда.

 

          Конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи и модел уговора који израђује комисија за јавну набавку.

 

          Комисија  за јавну набавку спроводи поступак отварања понуда, одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Комисија за јавну набавку је дужна да о отварању понуда води записник.

 

          Комисија за јавну набавку је дужна да пошто прегледа и оцени понуде понуђача састави писани Извештај о стручној оцени понуда.

 

          На основу Извештаја о стучној оцени понуда, председник суда доноси Одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

 

          Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за јавне набавке, а предаје Основном суду у Крагујевцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Комисија за јавну набавку по пријему Захтева за заштиту права поступа у складу са одребама Закона о јавним набавкама.

 

           Председник суда као одговорно лице, у име и за рачун суда закључује уговора о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

 

                                           5. Начин обезбеђивања конкуренције

 

         Како би се обезбедила конкуренција у поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку позив за подношење понуда и конкурсну документацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници суда. У случају набавке на коју се на примењује Закон о јавним набавкама, прикупљају се понуде најмање три понуђача.

 

                                                       6.Контрола јавних набавки

 

          Председник суда  спроводи интерну контролу јавних набавки у том смислу што контролише мере, радње и акте у поступку планирања, спровођења поступка, а спроводи и периодичну контролу  извршења уговора о јавној набавци.

 

                             7. Начин праћења извршења уговора о јавној набавци

 

            У зависности од врсте предмета јавне набавке одређиваће се лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама као и критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или изведених радова и правила за потписивање докумената о извршеном пријему добара, услуга и радова.

 

            Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора одвијаће се писаним путем (путем поште, електронске поште или факсом).

 

            Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора биће наведена у самом уговору као и правила поступка реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења.

                                                                                     

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  СУДА

                                                                                                              Зоран Илић