Крагујевачко правосуђе најстарије је у Србији, јер је баш овде, основан још у лето 1820. године, први државни суд. Кроз векове који су иза нас, суд у Крагујевцу постојао је као једна од значајнијих институција у дугогодишњем развоју правосуђа у Србији и при том се успешно мењао задржавајући традицију, углед, али се и осавремењавао и на тај начин приближавао и био доступнији грађанима. Ове јесени по први пут, испред Вас су странице које ће Вам, искрено се надамо, помоћи да откријете себи интересантне информације, знатно олакшате сналажење у правном систему и приближите дух ове институције свом поимању суда и правде.

 Потрудили смо се да Вас начелно упознамо са правилима рада наших служби, начином на који можете приступити суду и остваривати своја права. У нади, да смо на овај начин отворили врата нашег суда, позивамо Вас да нас контактирате, како би остварили заједнички циљ, сарадњу, разумевање и међусобно поштовање.

 У Основном суду у Крагујевцу ради  36 судија у грађанско-правној материји у оквиру Грађанског одељења, ванпарничном материјом задужено је троје судија, у извршном одељењу троје судија и шест судија суди спорове из радних односа. Петоро судија суди у кривичној материји, односно у оквиру Кривичног одељења. Један судија суди у Већу за претходни кривични поступак.

 Основни суд у Крагујевцу, основан за територију општина Баточина, Кнић, Лапово и за Град Крагујевац смештен је у Палати правде у Крагујевцу, улица Слободе бр.4.

 У седишту суда налази се судска управа, кривично одељење, грађанско одељење, одељење судске праксе, служба за инфомационо-комуникационе технологије, рачуноводство и друге пратеће службе и писарнице.

 У саставу Основног суда у Крагујевцу постоји пријемна канцеларија смештена у просторијама раније судске јединице у Баточини (одређене Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава „Сл. гласник РС бр. 101/2013“ ), у којој ће се обављати послови пријема писмена и оверавања исправа и потписа најдуже до 01.03.2017. године сходно члану 29 Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, бр 93/14 и 22/15)

После 01.03.2017. године, до именовања јавних бележника, за подручије Општине Баточина, потписи, преписи, и рукописи ће се оверавати у пријемној канцеларији у Баточини, а за подручије Општина Лапово и Кнић, у седишту суда.

Матични број 17773151

ПИБ 106398972

Шифра делатности 75230

Рачун Основног суда (таксе) 840-29655845-23

Рачун Основног суда (депозитни) 840-275802-35

Телефон: 034/6196000 

E-mail: uprava@kg.os.sud.rs

Председник Основног суда у Крагујевцу

судија Зоран Илић

Електронска писмена се Основном суду у Крагујевцу достављају путем електронске поште на адресу

e.podnesak@kg.os.sud.rs